תקנון

תקנון

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רשת ג’פניקה.
 2. כל האמור בתקנון זה ובאתר עצמו הינו בלשון זכר אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. כל הגולש באתר ו/או מזמין באמצעות האתר משלוח באמצעות שירות השליחים או שירות ה- TAKE AWAY מצהיר בזאת ומתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו , מסכים להוראותיו ומתחייב לפעול על פיהן.
 4. הגולש מסכים ומתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר זה אלא למטרות לשמן נוסד האתר.
 5. כל אדם שהנו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להזמין שירות משלוחים באמצעות האתר.
 6. הזמנת השירות כאמור מותנית בהזנת מלוא הפרטים הנדרשים ע"י האתר ובמינימום הזמנה של 40 ש"ח , רשת ג’פניקה ו/או מסעדות הררשת השונות ו/או בעליהן ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 7. הרישום ממוחשב של רשת ג’פניקה בקשר עם הפעולות המתבצעות באתר יהווה ראיה מוחלטת לאמור בפעולות אלו.
 8. הגולש ו/או המזמין באמצעות האתר מצהיר בזאת על הסכמתו כי הרשת ו/או מי מטעמה יהיו רשאיים לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS ו/או ולפנות אליהם בכתב או בעל פה ו/או בכל צורה אחרת בקשר עם רשת ג’פניקה לרבות אך לא רק בקשר עם עדכון מצב ההזמנה ו/או המשלוח , בקשר לאישור ההזמנה טלפונית , בקשה או תנאי למשלוח קוד הזמנה באמצעות SMS מבצעים שונים, הנחות, שינויים בתפריט , חידושים שונים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, .
 9. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי ו/או במזומן הכל עפ"י הפרטים שהוזנו ע"י הגולש ו/או המזמין.
 10. הרשת עושה כל פעולה על מנת שכל המוצרים הנמכרים על ידה על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה ויגיעו ליעדם מוקדם ככל שניתן.
 11. התמונות והמידע באתר מיועדות להמחשה בלבד. ויתכנו שינויים ביניהם לבין המוצר שסופק בפועל.
 12. בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או ידע הקשורים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 13. רשת ג’פניקה ו/או מסעדות הררשת השונות ו/או בעליהן ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה תקין , ללא פגמים ו/או וירוסים ו/או תולעים או כל פגם אחר או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש ו/או של מבצע ההזמנה או בציוד אחר עקב השימוש באתר . כמו כן, הרשת ו/או מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר עם לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי גולש כלשהו או צד ג’ אחר כלשהו שאינו בשליטה של החברה. .
 14. האתר מכיל תכנים שונים לרבות תמונות, מתכונים וכיו"ב חומרים , המוגנים ע"י דיני הקנין הרוחני ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לצד ג’ את אותם התכנים.
 15. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

תקנון הגרלה למצטרפים חדשים:

תקנון מבצע הגרלה – "הגרלת המצטרפים למועדון הלקוחות" – ג'פניקה בע"מ

 1. הגדרות

"עורכת ההגרלה" – ג'פניקה בע"מ, ח.פ. 513737635 (להלן: "החברה") מרחוב אריאל שרון 4, בעיר גבעתיים.

"ההגרלה" או "המבצע"– מבצע הגרלות באתר האינטרנט של החברה, באפליקציה הרשמית של החברה ובדף הפייסבוק הרשמי של החברה, שבמהלכו יזכו 5 משתתפים בפרסים מגוונים, כמפורטים בהגדרת "הפרס" שלהלן, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתקנון זה. המבצע נערך על ידי עורכת ההגרלה (כמוגדרת להלן) בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז – 1977 (להלן: "הוראת ההיתר").

"תקופת המבצע" – מיום 26.11.2020 ועד ליום 30.12.2020 בשעה 12:00, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע בכל עת, והכל בהתאם להוראות כל דין בכלל ולהוראת ההיתר בפרט.

"המפקח" –  עוה"ד חיים פיצ'ון, ממשרד עורכי הדין "צלטנר, הלפרין, פיצ'ון – עורכי דין", מגדל ב.ס.ר. 4, רחוב מצדה 7, בני ברק.
"משתתף" – כל אדם בגיר הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962) אשר מילא את פרטיו המלאים והמדויקים באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או באפליקציה ע"ג טופס ההצטרפות ובמסגרת כך הצטרף כחבר חדש או חבר חוזר למועדון לקוחות ג'פניקה ושילם דמי חבר בסך 49 ₪ לשנת חברות, כל זאת במהלך תקופת ההגרלה. יובהר, כי מצטרפים למועדון הלקוחות אשר יבצעו הצטרפותם באמצעות שיחה טלפונית עם נציג טלפוני של החברה במוקד הטלפוני של החברה לא ישתתפו בהגרלה.

חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במבצע זה.

"הפרס"/"תוו הקנייה" – ייחולקו סך הכל 5 פרסים שונים לחמישה זוכים, לפי הגרלה אקראית: (1) אייפון 12 פרו – בשווי 4,500 ₪; (2) סמסונג גלקסי S20 – 128G – בשווי 2,800 ₪; (3) Airpods אוזניות  – בשווי 600 ₪; (4) מכונת קפה נספרסו VERTUO PLUS  – בשווי 790 ₪; (5) רינג תאורה 32" – בשווי 249 ₪.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זהות הפרסים בכפוף להוראות ההיתר, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה ואשר לא מימש את הזכייה בפרס תוך 30 ימים ממועד הזכייה וההודעה שהועברה לו על זכייתו, לא יהיה זכאי לקבלת פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 • פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

 • אופן עריכת ההגרלה

ההגרלה תבוצע על ידי החברה ביום 30.12.2020, בשעה 15:00, ובפיקוח המפקח על ההגרלה או מי מטעמו במשרדי החברה, בכתובת – אריאל שרון 4, גבעתיים.

נציג החברה יבחר באקראי את חמשת הזוכים מבין משתתפי ההגרלה אשר מילאו אחר מלוא תנאי ההשתתפות בהגרלה. נציג החברה יגריל באקראי את הפרסים השונים בין חמשת הזוכים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפקח יהא רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

 • דרך פרסום תוצאות ההגרלה:
  • תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של החברה, בעמוד האינסטגרם הרשמי של החברה וכן תימסר הודעה אישית על פי הפרטים שמולאו בטופס ההצטרפות -באמצעות שיחת טלפון, הודעת טקסט ודואר רשום לזוכים.
  • החברה תהא רשאית לפרסם בפייסבוק ובאינסטגרם את שם הזוכה בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות ההיתר.
  • המשתתפים בהגרלה מאשרים בעצם השתתפותם את פרסום שמם במקרה של זכייה בפרסים ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
 • הפרסים לזוכי ההגרלה –
  • החברה תשלח את הפרסים לזוכים באמצעות חברת שילוח / דואר רשום, על פי פרטיהם לרבות הכתובת שסופקה על ידי המשתתפים בעת הרשמתם כחברי מועדון לקוחות החברה.
  • עורכת ההגרלה אינה אחראית בשום אופן בגין גניבה \ אובדן \ השחתה של הפרסים.
  • הפרסים אינם ניתנים להמרה כלל, ובין היתר לא יומרו למזומן או לשווי כסף במסעדות רשת ג'פניקה / בהזמנות משלוחים. 
  • מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למשתתף לקבל את הפרס, במידה ויתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
  • עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לזוכי ההגרלה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרסים. כל האחריות כאמור הנה על זוכי ההגרלה, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 • מפקח

המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים, להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת ההגרלה, אי הבנה, ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון.

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הכרעת המפקח.

 • כללי
  • בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.
  • עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שיוענקו לזוכים במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.
  • ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
  • למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר להגרלה, לפרסים, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.
  • עורכת ההגרלה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את אורך תקופת ההגרלה, לשנות את הפרסים בכל שלב משלבי ההגרלה, לשנות את כללי ההגרלה ולשנות תקנון זה, בהודעה שתפורסם באתר עורכת ההגרלה והכל בכפוף להוראות כל דין בכלל ולהוראת ההיתר בפרט, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בדבר סיום ההגרלה כאמור או בדבר שינוי תנאיה.
  • כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.
  • המפקח, עורכת ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף במבצע. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות.
  • המבצע כפוף לתקנון, אשר יפורסם באתר החברה, באפליקציית החברה ובדף הפייסבוק הרשמי של החברה.
  • הגרלה זו נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.
  • ככל שמדיניות הגבלות הממשלה בתקופת הקורונה תמנע ו/או תשבש את ביצוע ההגרלה באיזשהו אופן, החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי ההגרלה ו/או לדחות את קיומה, והכל בכפוף להוראות כל דין ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כך.